Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Tystiolaeth Amgylcheddol 2019 – Tystiolaeth Forol

Tystiolaeth Amgylcheddol 2019 – Tystiolaeth Forol

17 – 19 Medi 2019

Am y Cyfarfod

Cynhelir y cyfarfod Tystiolaeth Amgylcheddol – Tystiolaeth Forol ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe rhwng 17 a 19 Medi 2019.

 • Ymunwch â ni i drafod Strategaeth Tystiolaeth Forol Llywodraeth Cymru.
 • Cyfrannwch at ddatblygu agenda ymchwil forol i Gymru.
 • Dewch i glywed am fylchau yn y dystiolaeth a blaenoriaethau polisi yn uniongyrchol gan lunwyr polisi
 • Rhwydweithiwch â defnyddwyr tystiolaeth, ymchwilwyr a busnesau ar draws y sectorau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol.
 • Datblygwch brosiectau cydweithredol a syniadau ymchwil

Diwrnod 1 – Gwydnwch a newid yn yr amgylchedd morol

 • Effeithiau newid yn yr hinsawdd ac addasu
 • Addasu arfordirol a rheoli’r draethlin
 • Adnewyddu a chreu cynefinoedd yn yr amgylchedd morol
 • Gwydnwch ecosystemau morol ac arfordirol
 • Monitro ac amddiffyn bioamrywiaeth

Derbyniad gyda’r nos gyda chyflwyniadau poster yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau – prosiectau ESF/ERDF yng Nghymru a dyfodol cydweithio ar draws ffiniau.

Diwrnod 2 – Defnyddio’r amgylchedd morol mewn modd cynaliadwy

 • Effeithiau a’r gallu i gynnal gweithgareddau anthropogenig
 • Deall y pwysau sy’n deillio o weithgareddau dosbarthu a dwysedd
 • Ynni adnewyddadwy morol
 • Pysgota adnewyddadwy a rheoli pysgodfeydd
 • Dyframaeth

Cinio’r Gynhadledd

Diwrnod 3 – Gwerth Moroedd Cymru

 • Deall ysgogwyr gweithgarwch economaidd morol ac arfordirol
 • Rhoi gwerth ar wasanaethau’r ecosystem
 • Cefnogi cymunedau arfordirol
 • Buddion presennol a buddion posib yn y dyfodol sy’n deillio o weithgareddau morol i gymunedau arfordirol
 • Treftadaeth ac adfywio

 

Siaradwyr a gadarnhawyd

 Dr Nicola Beaumont – Labordy Morol Plymouth

 • Yr Athro Mike Christie– Panel Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystemau Morol
 • Dr Val Cummins – Coleg Prifysgol Cork
 • Yr Athro Mike Elliot – Prifysgol Hull
 • Chris Jenkins – Llywodraeth Cymru – Strategaeth Tystiolaeth Forol
 • Dr Emma McKinley – Prifysgol Caerdydd – Rhwydwaith y Gwyddorau Cymdeithasol Morol
 • Yr Athro David Thomas – Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol – Ynni Carbon Isel a’r Amgylchedd

 

Gweithdai

Cynllunio Morol Gofodol

Mae Aber Hafren yn un corff unigol o ddŵr sy’n destun dwy system gynllunio forol ar draws y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae’n cefnogi amrywiaeth eang o wasanaethau ecosystem, adnoddau naturiol a gweithgareddau dynol nad ydynt bob amser yn cyd-fynd yn hwylus â ffiniau gweinyddol dynol.

Bydd gan y sesiwn hon fformat rhyngweithiol drwy’r Her Cynllunio Morol Gofodol (MSP) a bydd yn ystyried cymhlethdodau ymarferol cynllunio aber sy’n croesi ffiniau.

Ynni Adnewyddadwy o’r Tir

Mae adnoddau naturiol Cymru yn cynnig potensial enfawr ar gyfer creu ynni gwynt, tonnau a llanwol yn ein dyfroedd. Fodd bynnag, mae amgylchedd naturiol Cymru yn werthfawr iawn ac wedi’i warchod, ac mae angen inni sicrhau y caiff ei reoli’n gynaliadwy er mwyn i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.

Bydd y gweithdy hwn yn ystyried gofynion tystiolaeth er mwyn datblygu mwy o gynlluniau ynni adnewyddadwy o’r tir. Bydd hefyd yn cynnwys trafodaethau ar arwain a chyllido rhaglenni tystiolaeth strategol ar gyfer ynni adnewyddadwy morol yng Nghymru.

Y Gwyddorau Cymdeithasol Morol

Mae newidiadau diweddar i ddeddfwriaeth Cymru wedi cynyddu’r angen i ddeall agweddau dynol ar ein moroedd a’n harfordir, a sicrhau y caiff y ffactorau hyn eu hystyried wrth wneud penderfyniadau, rheoli a llywodraethu.

Bydd y gweithdy hwn yn nodi heriau, yn amlygu llwybrau posib at effaith o ran rheolaeth forol gynaliadwy yng Nghymru, ac yn nodi’r camau nesaf a’r blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol, drwy ofyn y cwestiynau canlynol:

 1. Beth yw heriau integreiddio’r gwyddorau cymdeithasol morol â sylfaen dystiolaeth forol ehangach?
 2. Sut y gellir defnyddio’r gwyddorau cymdeithasol morol i gefnogi SMNR, Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru ac uchelgeisiau llywodraethu cysylltiedig?
 3. Beth ddylai’r blaenoriaethau fod ar gyfer agenda ymchwil flaengar yn y gwyddorau cymdeithasol morol yng Nghymru?

Trosolwg o’r Rhaglen

Diwrnod 1

10:00 – Cofrestru

11:00 – Croeso a Chyflwyniad i Strategaeth Tystiolaeth Forol

11:45 – Siaradwyr Gwadd

13:00 – Cinio a Rhwydweithio

14:00 – Sesiynau Paralel

16:45 – Egwyl

16:15 – Trafodaeth Banel – Gwydnwch a Newid yn yr Amgylchedd Morol

17:30 Diwedd

18:00 – Derbyniad yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Diwrnod 2

09:00 – Trafodaeth Panel – Safbwyntiau ar gasglu a rhannu tystiolaeth

10:30 – Gwersi o’r Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol, yr LCEE

11:00 – Egwyl

11:30 – Siaradwyr Gwadd

13:00 – Cinio a Rhwydweithio

14:00 – Sesiynau Paralel

16:45 – Egwyl

16:15 – Trafodaeth Banel – Defnydd Cynaliadwy o’r Amgylchedd Morol

17:30 – Diwedd

19:00 – Cinio’r Gynhadledd

Diwrnod 3

09:00 – Siaradwyr Gwadd

10:30 – Egwyl

11:00 – Sesiynau Paralel

13:00 – Cinio a Rhwydweithio

13:45 – Trafodaeth Banel – Gwerth Moroedd Cymru

15:00 – Sylwadau terfynol

15:30 – Cloi – lluniaeth ar gael.

 

Cofrestru

I gofrestru ar gyfer y cyfarfod Tystiolaeth Amgylcheddol – Tystiolaeth Forol, cliciwch yma.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 10 Medi 2019.

 

Cyfraddau

Cynadleddwr dros 3 diwrnod: £140

Cynadleddwr dros 1 diwrnod: £60

Myfyriwr dros 3 diwrnod: £50

Myfyriwr dros 1 diwrnod:  £30

Cinio’r Gynhadledd: £32

Nid yw’r prisoedd yn cynnwys TAW

 

Cyflwyno Crynodebau

Mae cyflwyniad crynodebau nawr ar gau.

Gwirfoddolwyr

Bydd angen gwirfoddolwyr arnom i gynnal y ddesg gofrestru, helpu wrth osod ystafelloedd a gofalu am gynadleddwyr. Ni fydd yn rhaid i fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli dalu ffïoedd. Bydd gwirfoddolwyr yn gweithio uchafswm o 6 awr dros 3 diwrnod, neu 2 awr y dydd.

Os hoffech chi wirfoddoli yn y gynhadledd, e-bostiwch sue.cody@epwales.org.uk. Pan fyddwn yn cadarnhau eich bod ar gael, byddwch yn derbyn côd gostyngiad a fydd yn eich galluogi i gofrestru am ddim.

 

Cysylltu â Ni

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth i gynadleddwyr i gael gwybod rhagor am sut i gyrraedd ac am Brifysgol Abertawe.

Ar gyfer pob ymholiad am gofrestru a’r digwyddiad, e-bostiwch ni yn:sue.cody@epwales.org.uk

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Brifysgol Abertawe!