Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Cynadleddau

Rydym wedi bod yn cynnal cynadleddau o bob maint a ffurf ar safle hwylus ein campws yn Abertawe am ganrif bron.

Beth bynnag y bo’ch anghenion, o ystafell gyfarfod sengl, wedi’i threfnu yn arddull theatr, neu ystafell gyfarfod fawr, arddull cabare,  â llawer o le o’r neilltu ar gyfer gweithdai a chyfarfodydd ymylol, gall ein Cydlynwyr Digwyddiadau weithio gyda chi i’ch helpu i ddod o hyd i’r lleoliad delfrydol ar gyfer eich cynhadledd am bris sy’n addas i’ch cyllideb.

Os oes angen trefnu cinio mawreddog neu dderbyniad diodydd a chanapés, gallwn eich helpu i’w gynllunio; a gallwn eich helpu i wella profiad eich cynadleddwyr drwy gynnig llety ar y safle (rhwng mis Gorffennaf a dechrau mis Medi) a mynediad i’n cyfleusterau o’r radd flaenaf ar y campws,  gan gynnwys caffis a bariau, siopau coffi, archfarchnadoedd a chyfleusterau chwaraeon penigamp.

Dyma rai o sylwadau gan ein cleientiaid am gynadleddau ym Mhrifysgol Abertawe:

“Llongyfarchiadau i’r tîm cyfan am eu holl waith caled a arweiniodd at gynhadledd ardderchog”. Cynhadledd Wyddonol Cymdeithas Marcé Ryngwladol

“Tîm gwirioneddol gymwynasgar a chyfeillgar a wnaeth bob ymdrech i sicrhau bod y gynhadledd yn brofiad gwych – diolch yn fawr!” Symposiwm Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar Wrthfater a’i Gymwysiadau

“Tîm trefnus, croesawgar a chyfeillgar. Byddwn yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe am ddigwyddiad arall. Rwy’n dwlu ar leoliad y brifysgol ac roedd y tywydd yn berffaith!” Dienw

“Diolch yn fawr i chi a’r tîm ym Mhrifysgol Abertawe am bopeth heddiw – perffaith!Roedd popeth mor drefnus!” Addysg Drwy Weithio Rhanbarthol

Diolch o galon am eich holl help! Aeth y noson yn hynod ddidrafferth ac fe sylwodd pawb pa mor hyfryd oedd y lleoliad. Gawn ni archebu ar gyfer ein digwyddiad nesaf os gwelwch yn dda!Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot

Conference
Gala Dinner

Y lleoliad delfrydol i gynnal cynhadledd yn Abertawe