Diweddariad Pandemig Covid-19

Yn dilyn y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, mae tîm Digwyddiadau a Lletygarwch Prifysgol Abertawe yn parhau i weithio gartref am nad oes modd i ni gynnal digwyddiadau a chynadleddau mewn ymateb i bandemig Covid-19.

Os ydych chi’n trefnu cyfarfod sy’n hanfodol ac ni ellir ei gynnal ar-lein, cysylltwch â’r tîm i dderbyn rhagor o wybodaeth a chanllawiau.

Iechyd a diogelwch ein cleientiaid, ein cynadleddwyr, ein gweithwyr proffesiynol ym maes digwyddiadau a’n haelodau staff yw ein prif flaenoriaeth o hyd.

Rydyn ni wedi llunio Cwestiynau Cyffredin defnyddiol er mwyn eich cynorthwyo chi os ydych chi’n cynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe.

  1. Beth yw cyfarfod ‘hanfodol i fusnes’?

Rydyn ni wedi bod yn cynnal cyfarfodydd ar y campws ar gyfer aelodau staff mewnol yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth. Os ydych chi’n trefnu cyfarfod hanfodol na ellir ei gynnal ar-lein sy’n cynnwys ymweld â’r safle neu ddosbarthu cyfarpar i fynychwyr, efallai y bydd modd i ni gynnig lle ar ein campws. Caiff ymholiadau eu gwerthuso ar sail achosion unigol a dylech chi gysylltu â’r tîm i drafod eich ymholiad ymhellach.

2. Pa wybodaeth y bydd ei hangen arnoch chi er mwyn cynnal cyfarfod ar y campws?

Ar hyn o bryd, bydd angen yr wybodaeth ganlynol arnom ni er mwyn cynnal cyfarfod ar y campws:

  • Rhaglen eich cyfarfod
  • Asesiad risg, gan gynnwys sicrhau y rhoddir ystyriaeth i reoliadau pandemig Covid-19 e.e. sicrhau bod pob mynychwr yn gwisgo gorchudd wyneb yn ôl yr angen a sicrhau bod rheoliadau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr yn cael eu gweithredu
  • Deall bod trefn yr ystafelloedd yn sefydlog a’u bod wedi’u gosod yn unol â chydymffurfio â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol

Sylwer, y trefnydd sy’n gyfrifol am sicrhau bod manylion y mynychwyr yn cael eu cofrestru at ddibenion tracio ac olrhain.

Mae canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gael yma:
https://gov.wales/coronavirus-regulations-guidance

3. Ydy’r Swyddfa Gwasanaethau digwyddiadau ar agor o hyd ac yn derbyn ymholiadau?

Ydy! Mae’r tîm yn gweithio gartref ar hyn o bryd ac maent yn derbyn ymholiadau ar gyfer 2021 ymlaen ar sail dros dro. Cysylltwch â’r tîm drwy lenwi’r ffurflen ymholiadau isod a byddant yn hapus i’ch helpu chi!

4. Rydw i wedi archebu ar gyfer 2021, a fydd y digwyddiad yn gallu cael ei gynnal?

Rydyn ni’n adolygu archebion yn unol â chanllawiau newidiol iechyd cyhoeddus a’r Llywodraeth. Byddwn ni’n cysylltu â threfnwyr digwyddiadau o leiaf 8 wythnos cyn dyddiad eu digwyddiad er mwyn trafod yr archeb a chynnig y canlynol:

  • Cadarnhau a fydd modd i’ch digwyddiad gael ei gynnal yn ei ffurf bresennol, yn amodol ar gydymffurfio â chanllawiau’r Llywodraeth
  • Trafod lleihau’r niferoedd a fydd yn mynychu’r digwyddiad yn unol â chapasiti llai yn yr ystafelloedd dosbarth a chanllawiau’r Llywodraeth
  • Trafod symud eich digwyddiad i ddyddiad yn hwyrach yn 2021 am y cyfraddau y cytunwyd arnynt eisoes
  • Trafod canslo eich digwyddiad os bydd angen, gan roi ad-daliad llawn i chi.

5. Oes modd i mi symud fy archeb i 2022?

Oes, gallwn ni gadw dyddiad dros dro i chi. Bydd hyn yn seiliedig ar ein cyfraddau presennol ar gyfer 2022 nes bod gennym ni ddarlun cliriach o ran pa ddigwyddiadau y gallwn ni eu cynnal ar y campws yn ystod 2021.

6. Oes modd i mi ymweld â’r campws ar hyn o bryd?

Nid ydyn ni’n cynnig ymweliadau â’r safle ar hyn o bryd. Gobeithir y bydd modd cynnig y gwasanaeth hwn yn gynnar yn 2021. Yn y cyfamser, gall y tîm anfon delweddau o’r prif ardaloedd digwyddiadau wedi’u gosod mewn nifer o ffyrdd ynghyd â mapiau o’r campws.

Rydyn ni’n parhau i fonitro’r canllawiau iechyd cyhoeddus newidiol a chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth ynghylch digwyddiadau a chynadleddau. Yn y cyfamser, mae ein tîm yma o hyd (wrth weithio gartref) i dderbyn eich ymholiadau ac i gynorthwyo gyda’ch cwestiynau. E-bostiwch y tîm yn events@abertawe.ac.uk neu llenwch ein ffurflen ymholiadau sydd ar gael ar waelod y dudalen hon.

I dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i gyd yn ôl yn fuan. Cadwch yn ddiogel.

Tîm Digwyddiadau a Lletygarwch Prifysgol Abertawe