Cwestiynau Cyffredin

Dyma’r atebion i rai o’ch ymholiadau cyffredinol:

 

A allaf barcio fy nghar ar y campws?

Am bopeth y mae angen i chi ei wybod am barcio ar gyfer eich digwyddiad ym Mhrifysgol Abertawe, cliciwch yma.

A oes WiFi ar y campws?

Mae WiFi am ddim ar draws campysau’r Brifysgol. Am fanylion ar sut i gysylltu â’r rhwydwaith, cliciwch yma.

Ni allaf ddod i ddigwyddiad a gynhelir yn y Brifysgol mwyach. Pwy dylwn i ei hysbysu?

Os cofrestroch chi ar gyfer y digwyddiad drwy borth cadw lle ar-lein Prifysgol Abertawe, e-bostiwch events@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 295665. Fel arall, os cofrestroch chi am y digwyddiad drwy ddull gwahanol, cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol

Mae gennyf ofynion deietegol arbennig. A ydych chi’n gallu darparu ar fy nghyfer?

Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i baratoi ac addasu i ofynion deietegol ein gwesteion. Dwedwch wrthym drwy drefnydd eich digwyddiad. Os hoffech drafod eich gofynion mewn mwy o fanylder, e-bostiwch ni yn events@abertawe.ac.uk neu ffonio ni ar 01792 295665.

A godir tâl am fodloni fy ngofynion deietegol arbennig?

Rydym yn ymdrechu i ddarparu opsiynau amgen heb godi tâl ychwanegol arnoch chi. Mewn rhai amgylchiadau, pan fydd cost sylweddol wrth ddarparu ar gyfer deiet arbennig (deiet Kosher llym, er enghraifft), byddwn yn trosglwyddo’r costau ychwanegol hyn. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn eich hysbysu cyn eich ymweliad.

A oes mynediad i bobl ag anableddau yn eich adeiladau a’ch preswylfeydd?

Mae pob adeilad yn y Brifysgol yn cydymffurfio â meini prawf mynediad llym, gan gynnwys mynediad i gadeiriau olwyn; mae darpariaeth dolenni clywed ym mhob darlithfa a rhoddir ystyriaeth i ymwelwyr dall. Yn ogystal, mae gennym ystafelloedd sydd wedi’u haddasu ym mhob un o’n preswylfeydd, fel y gall pawb fwynhau aros gyda ni.

Pa amser mae’r dderbynfa’n agor er mwyn cofrestru?

Mae’n derbynfa ar agor ddydd a nos, pob dydd o’r wythnos, ond fe’ch anogir yn gryf i gyrraedd rhwng 2pm ac 8pm gan fod gwasanaeth cyfyngedig y tu allan i’r oriau hyn.

A oes rhaid i mi ddod â thywel?

Rydym yn darparu lleiniau sychu fel rhan o’n hopsiynau safonol (gweler yma).

A oes angen i mi ddod â sychwr gwallt?

Yn anffodus, nid yw sychwyr gwallt wedi’u cynnwys yn ein hopsiynau llety.

A oes setiau teledu yn yr ystafelloedd gwely?

Yn anffodus, nid ydym yn darparu teledu yn yr ystafelloedd gwely.