Cyfarfod y Grŵp Ecoleg Microbaidd Moleciwlaidd (MMEG) 2018

Mae'r MMEG yn cyfarfod

ar 17–18 Rhagfyr 2018

Gwybodaeth am MMEG

Prif nod Ecoleg Microbaidd yw deall y rolau sydd gan ficrobau yn eu hamgylcheddau daearol, dyfrol, awyrol neu rewlifol, boed hyn mewn ecosystemau naturiol, byw neu wedi’u peiriannu. Mae dulliau moleciwlaidd modern yn hanfodol er mwyn penderfynu deinameg a nodweddion swyddogaethol cymunedau microbaidd a sut mae microbau’n rhyngweithio gyda microbau eraill a’u microbau lletyol.

Nod cyfarfod blynyddol y MMEG yw cynnig platfform anffurfiol i Ficrobiolegwyr Gyrfa Gynnar (ECMs), ac ymchwilwyr ôl-ddoethurol gyrfa gynnar gyflwyno eu gwaith ymchwil ym maes microbiomau, ecoleg microbaidd a microbioleg amgylcheddol/gymhwysol, gan hwyluso digon o gyfleoedd ar gyfer trafod a rhwydweithio. Mae ecolegwyr microbaidd profiadol yn cyfrannu at y cyfarfod drwy ddarparu amgylchedd cefnogol, drwy brif siaradwr a/neu drwy weithdy ar gyfer sgiliau a datblygiad personol e.e. ‘sgiliau biowybodeg ar gyfer ecoleg foleciwlaidd/astudiaethau microbïom’ neu drafodaeth panel datblygu gyrfaoedd.

Gwybodaeth am y cyfarfod

Bydd MMEG yn dathlu ei bumed cyfarfod ar hugain yn 2018, a gynhelir ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe ar 17–18 Rhagfyr 2018. Union leoliad i’w gadarnhau.

Mae pwyllgor trefnu gwyddonol cyfarfod 2018 yn cynnwys:

 • Dr Geertje van Keulen (Cadeirydd, pridd a microbioleg gymhwysol),
 • Dr Marcela Figueiredo (rhyngweithiadau microbïom pryfed),
 • Dr Miranda Whitten (rhyngweithiadau microbïom pryfed),
 • James Delaney (microbioleg amgylcheddol a chymhwysol) cynrychiolydd lleol o Fforwm Microbiolegwyr Gyrfa Gynnar y Gymdeithas Microbioleg);
 • Dr Ricardo del Sol (geneteg microbig) a
 • Dr Matthew Hitchings (arweinydd biowybodeg microbïom)

Bydd y pwyllgor yn gyfrifol am gyd-adolygu crynodebau a gyflwynwyd ar gyfer cyfraniadau at y rhaglen, a dewis Microbiolegwyr Gyrfa Gynnar er mwyn cefnogi cynhadledd Ffederasiwn Cymdeithasau Microbiolegol Ewrop (FEMS).

Bydd Uwch-ddirprwy Is-ganghellor a Dirprwy-lywydd presennol FEMS, yr Athro Hilary Lappin-Scott yn croesawu cynadleddwyr mewn cyflwyniad croeso, a fydd yn cynnwys atgofion am ddiwrnodau cynnar MMEG a gweithdy ar ddatblygiad gyrfa Microbiolegwyr Gyrfa Gynnar.

Rhaglen MMEG 2018

Cofrestru

Mae’n rhaid i gynadleddwyr gofrestru erbyn canol dydd ar 26 Tachwedd 2018.

Y gost ar gyfer y cyfarfod MMEG fydd £75 (ac eithrio TAW) ar gyfer Microbiolegwyr Gyrfa Gynnar a £100 (ac eithrio TAW) ar gyfer Uwch- ficrobiolegwyr ac academyddion. Mae hyn yn cynnwys cinio a lluniaeth bob diwrnod, a’r swper MMEG ar noson y diwrnod cyntaf, a fydd yn cael ei gynnal ar gampws y Brifysgol. Dyrennir rhwng 10–15 munud i bob mynychwr sy’n dymuno rhoi cyflwyniad (bydd hyn yn cael ei gadarnhau ar ôl y cyfnod cofrestru) ar gyfer y cyflwyniad a’r drafodaeth.

SYLWER: nid yw’r ffi gofrestru yn cynnwys llety. Mae’n rhaid i gynadleddwyr drefnu eu llety eu hunain ar gyfer y gynhadledd.

Grantiau FEMS

Mae’r cyfarfod hwn wedi’i ddewis gan Ffederasiwn Cymdeithasau Microbiolegol Ewrop (FEMS) i gynnig grantiau am gymryd rhan mewn cynhadledd ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar*.

Cymhwysedd

I wneud cais am y grant hwn, bydd angen i chi fodloni’r gofynion canlynol:

 • bod yn aelod o Gymdeithas Aelodaeth FEMS* neu gael eich argymell gan aelod o’r fath
 • bod yn Wyddonydd Gyrfa Gynnar**
 • bod yn Ficrobiolegwyr Gweithredol
 • bod yn awdur sy’n cyflwyno yn y cyfarfod (ar lafar neu drwy boster)

*Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn aelodau o Gymdeithas Aelodau FEMS NEU mae’n rhaid iddynt gael eu hargymell gan aelod. Dylai’r aelod sy’n argymell gynnwys ei (h)enw a’i r(h)if aelodaeth mewn neges e-bost argymell ymgeisydd at mmeg2018@swansea.ac.uk
Darganfyddwch os yw’ch cymdeithas yn Aelod FEMS yma https://fems-microbiology.org/member-societies/

**Mae’r rhain yn ficrobiolegwyr gweithredol sydd wedi ennill y radd academaidd uchaf – Baglor, Meistr neu PhD – llai na phum mlynedd cyn i’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais, neu’n fyfyrwyr Meistr neu PhD.

Y broses gwneud cais

Cyflwynwch Ffurflen Gais Gwyddonydd Gyrfa Gynnar wedi’i chwblhau i MMEG2018@abertawe.ac.uk.

Byddwn yn prosesu’r wybodaeth hon ar gyfer dibenion sy’n ymwneud â’ch cais am grant yn unig. Gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Buddion ychwanegol:

Fel aelod o Gymdeithas Aelodau FEMS, bydd modd i chi wneud y canlynol:

 • manteisio ar y grant a ddarperir ar gyfer y cyfarfod hwn (gweler Cymhwysedd uchod)
 • gwneud cais am Grantiau FEMS
 • manteisio ar ffi gofrestru is ar gyfer cynhadledd FEMS
 • manteisio ar ostyngiad o 25% o ddetholiad o’n llyfrau Gwasg Prifysgol Rhydychen

Rhoddir côd gostyngiad i ymgeiswyr llwyddiannus i’w ddefnyddio yn ystod cofrestru.

Cyflwyno crynodebau

Gellir lawrlwytho crynodeb yr MMEG e-lyfryn yma.

Gwahoddir crynodebau mewn unrhyw faes o ficrobioleg ecolegol, gymhwysol a diwydiannol. I gael rhagor o wybodaeth ac i gyflwyno eich crynodeb, gwnewch hynny drwy’r porth cyflwyno crynodebau erbyn y dyddiad cau.

 • Galwad ar gyfer crynodebau: 8 Hydref 2018
 • Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno crynodebau: 10am 19 Tachwedd 2018
 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gymorth cynhadledd Microbiolegwyr Gyrfa Gynnar: 10am 19 Tachwedd 2018
 • Hysbysiad o ddewis crynodeb/cymorth cynhadledd: Wythnos ar ôl y dyddiad cau

Cystadleuaeth Poster

Gwobrau am y cyflwyniadau gorau ar lafar ac ar boster yn cael eu cynnig gan y Gymdeithas Ficrobioleg a Ffederasiwn Cyfnodolion Cymdeithas Microbiolegol Ewropeaidd:

 • Bydd y Cyflwyniad ar Lafar Orau mewn ‘Genomeg Microbaidd’ yn cael ei gefnogi gan Genomeg Microbaidd #MGen
 • Bydd y cyflwyniad ar Lafar Orau mewn ‘ Amrywiaeth Microbaidd, Dull Adnabod a Thacsonomeg’ yn cael ei gefnogi gan Gyfnodolyn Rhyngwladol o Ficrobioleg Esblygol a Systematig’ #IJSEM
 • Bydd y cyflwyniad ar Lafar Orau mewn “Microbioleg Gymhwysol’ yn cael eu cefnogi gan Ficrobioleg #MicrobiologyJ
 • Bydd y Cyflwyniadau Poster gorau yn cael eu cefnogi gan Lythyrau Microbioleg FEMAS #FEMSLE

 

Cysylltwch â ni

Edrychwch ar ein tudalennau gwybodaeth i gynadleddwyr i gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Abertawe.

Ar gyfer pob ymholiad sy’n ymwneud â chofrestru, cysylltwch ag: events@abertawe.ac.uk

Ar gyfer pob ymholiad sy’n ymwneud â digwyddiadau, cysylltwch â: MMEG2018@abertawe.ac.uk

Noddwyr

Rydym yn ddiolchgar ac yn cydnabod cymorth gan ein noddwyr:

Microbiology Society
FEMS
Cymdeithas Ddysgedig Cymru
ISME