Astudiaethau Achos a Sylwadau gan ein cleientiaid

Dyma rai o sylwadau gan ein cleientiaid am gynadleddau ym Mhrifysgol Abertawe.

“Roedd y penwythnos mor llwyddiannus; dim ond canmoliaeth rwyf wedi’i chael, diolch i chi i gyd am yr holl gynllunio a gwaith caled a sicrhaodd hyn. Roedd y tîm arlwyo’n wych. Digon o fwyd blasus a oedd wedi’i gyflwyno’n dda a’i lanhau mor gyflym ac effeithlon – gwnaed argraff dda iawn ar bawb. Mae’r tîm wir yn haeddu diolch am iddynt gyfrannu at benwythnos gwych. Gwnaeth y campws ac effeithlonrwydd yr holl drefniadau argraff ar bawb a ddaeth yma – heb sôn am harddwch Bae Abertawe wrth gwrs.” Gay Outdoor Club AGM

Mae’r campws diogel a’r llety cyfforddus yn gwneud i’n myfyrwyr deimlo’n saff – i lawer dyma eu tro cyntaf i ffwrdd o adref. Mae’r bwyd yn wych ac yn darparu ar gyfer anghenion dietegol gwahanol sydd mor bwysig gyda grŵp mawr o fyfyrwyr!” Ysgol Merched Colston

“Rydym wedi bod yn dod i Brifysgol Abertawe ar gyfer yr ysgol haf Bandiau Pres Rhyngwladol ers 2006. Rydym yn dewis Abertawe am fod popeth y mae ei angen arnom o dan un to, sut bynnag mae’r tywydd, mae popeth yma ac mae’r cyfleusterau’n wych. Mae Prifysgol Abertawe mor gyfleus i ni, rydym yn dweud mai’r rheswm yw’r haul, y môr a’r pres! Mae bod ar lan y môr yn berffaith. Rydym yn ymarfer yn y bore, yn y prynhawn mae gennym amser i archwilio Abertawe a’r Gŵyr ac rydym bob amser yn sicrhau ein bod yn cael hufen iâ – Rydym yn dwlu ar fynd i Verdi’s, rydym yn mwynhau dydd Iau Verdi’s!”Bandiau Pres Rhyngwladol

“Rheolwyd y digwyddiad yn broffesiynol ac yn esmwyth ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r tîm. Dyma’r trydydd tro rydym wedi cynnal seremoni wobrwyo Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn y Neuadd Fawr a byddwn yn dychwelyd unwaith eto y flwyddyn nesaf! Diolch eto!” Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe

“Roedd y gynhadledd yn gyfle delfrydol i ni hyrwyddo diwylliant ac ymchwil Cymru ar raddfa fyd-eang.

 

Aeth yr Arbenigwyr Digwyddiadau ati i ddelio â phopeth gydag agwedd gadarnhaol a chyda gwên. Roedd y staff arlwyo’n fwy hyblyg na Madonna wrth ei hymarfer ioga ac roedden nhw mor broffesiynol! Roedd y bwyd yn hyfryd ac roedd yn edrych yn wych. Yr eiliad roedd unrhyw beth yn dechrau rhedeg yn isel, daeth rhywun i’w hailgyflenwi. Ar ôl y gynhadledd, ysgrifennais at y tîm i ddiolch iddynt am eu help – roedd yn rhaid i mi ddiolch iddynt ar ôl popeth wnaethon nhw.” Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Gerontoleg Prydain

“Llongyfarchiadau i’r tîm cyfan am eu holl waith caled a arweiniodd at gynhadledd ardderchog”.  Cynhadledd Wyddonol Cymdeithas Marcé Ryngwladol

“Tîm gwirioneddol gymwynasgar a chyfeillgar a wnaeth bob ymdrech i sicrhau bod y gynhadledd yn brofiad gwych – diolch yn fawr!” Symposiwm Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar Wrthfater a’i Gymwysiadau

“Tîm trefnus, croesawgar a chyfeillgar. Byddwn yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe am ddigwyddiad arall. Rwy’n dwlu ar leoliad y brifysgol ac roedd y tywydd yn berffaith!” Dienw

“Diolch yn fawr i chi a’r tîm ym Mhrifysgol Abertawe am bopeth heddiw – perffaith! Roedd popeth mor drefnus!” Addysg Drwy Weithio Rhanbarthol

Diolch yn fawr am eich holl gymorth! Aeth trefniadau’r noson mor esmwyth a gwnaeth pawb sylw ar ba mor hyfryd oedd y lleoliad.Oes modd i ni archebu ar gyfer ein digwyddiad nesaf os gwelwch yn dda?!” Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot