Digwyddiadau Eco-gyfeillgar

Mae Prifysgol Abertawe’n falch iawn o fod yn y 9fed safle allan o 150 o sefydliadau yng ‘Nghyngrair Werdd y Prifysgolion’, gan ein gwneud yn un o’r Prifysgolion mwyaf cynaliadwy yn y Deyrnas Unedig.

Nid yw’n syndod, felly, fod cynaliadwyedd wrth galon popeth yr ydym yn ei wneud ar draws y Brifysgol, felly rydym wedi llunio rhestr o 10 peth syml y gallwch chi eu gwneud i helpu i wneud eich digwyddiad yn wyrddach:

  1. Meddyliwch yn Wyrdd – Sicrhewch fod cynaliadwyedd ar flaen eich meddwl wrth i chi gychwyn ar y broses o drefnu eich digwyddiad a bod aelodau eraill eich pwyllgor yn barod ac wedi ymrwymo i’ch agenda gwyrdd.

 

  1. Teithio Cynaliadwy – Mae’n hawdd cyrraedd ein dau gampws ar y trên, taith fer o orsaf drenau Abertawe, a gall cynadleddwyr sy’n myncyhu cynhadledd ym Mhrifysgol Abertawe elwa o ostyngiad o 20%oddi ar bris eu tocyn trên wth deithio gyda Great Western Railway (dysgwch fwy yma).

Ar gyfer cynadleddwyr sy’n teithio o leoliadau tebyg, beth am hyrwyddo rhannu car? Yn ychwanegol at hyn, o’r gwanwyn yn 2018 ymlaen, bydd gennym ein cynllun rhannu beiciau ein hunain – y cyntaf o’i fath yng Nghymru – y ffordd berffaith i gynadleddwyr archwilio’r ddinas wrth guro traffig y ddinas gan ddefnyddio ein llwybrau beicio bendigedig.

 

  1. Agendâu Electronig – gallwch leihau defnydd o bapur yn eich digwyddiad trwy ddarparu dogfennau yn electronig yn hytrach na’u hargraffu – mae’n anochel y bydd gennych wybodaeth i’w rhannu â’chcynadleddwyr, ond gallwch wneud hynny o flaen llaw drwy e-boost, neu drwy ap pwrpasol ar gyfer y gynhadledd y gall ein tîm Gwasanaethau Digwyyddiadau eich helpu i’w ddatblygu.

 

  1. Lleihau’r Tanwydd – gallwch leihau pŵer  yn eich llety drwy ddiffodd goleuadau wrth adael ystafell, cadw’r gwres yn isel a gadael tyweli i’w golchi tan y bydd wir angen eu golchi.

 

  1. Arlwyo’n Ymwybodol – Prifysgol Abertawe oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i dderbyn statws Masnach Deg. Mae gan is-adran Arlwyo’r Campws y Brifysgol ymrwymiad cryf i gynaliadwyedd, Masnach Deg, a phrynu’n lleol ac mae ystod eang o gynhyrchion Masnach Deg ar gael i gynadleddwyr eu mwynhau ar y campws, o sudd ffrwythau a choffi i felysion a gwin. Rydym yn ymdrechu i gynhrychu bwyd ffres, iachus a chynaliadwy, gan ddefnyddio cynhwysion sy’n amgylcheddol gyfrifol, sydd â tharddiad moesegol a lleol – pa ffordd well o ymdrochi eich hun mewn diwylliant lleol na thrwy eich blasbwyntiau?

 

  1. Cael gwaraed ar ddeunyddiau untro – Defnyddiwch lestri yn hytrach na chwpanau papur ar gyfer eich egwyl te a choffi. Ar y campws, rydym yn cynnig gostyngiad o 25c i annog pobl i ddefnyddio cwpanau y gellir eu hailddefnyddio – rhwng mis Tachwedd 2016 a mis Mehefin 2017, llwyddwyd i osgoi defnyddio 11,452 o gwpanau untro o ganlyniad i’r fenter hon.

 

  1. Ailgylchwch eich ysbwriel – Mae nifer o finiau ailgylchu gwastraff o amgylch y ddau gampws lle y gall cynadleddwyr gael gwared ar eu hysbwriel.

 

  1. Dawn Leol – Wrth ddewis adloniant ar gyfer eich digwyddiad, ymgygsylltwch ag artistiaid lleol nad oes yn rhaid iddynt deithio’n bell i gyrraedd eich digwyddiad, mae hyn hefyd yyn taro’r sbotolau ar ddawn a diwylliant lleol – sef rhywbeth y mae gennym lu ohono yma yn Abertawe.

 

  1. Dyrannwch yn Gywir – Sicrhewch fod y rhestrau cynadleddwyr wedi’u cadarnhau’n fuan er mwyn osgoi gor-arlwyo’r digwyddiad, yn nhermau bwyd ac unrhyw allbrintiadau sy’n cael eu dosbarthu.

 

  1. Dychwelyd ac Ailddefnyddio – Ar ddiwedd y digwyddiad gofynnwch i gynadleddwyr ddychwelyd eu labeli enw er mwyn gallu ailddefnyddio’r casys mewn digwyddiad arall, gosodwch arwyddion amlwg i ddangos y mannau i gynadleddwyr eu gadael.

 

Dysgwch fwy am ymrwymiad Prifysgol Abertawe i gynaliadwyedd yma.